Regulamin – Pogoń za Lisem 2019

REGULAMIN

III Winnicka Olimpiada Rodzinna – Bieg Przełajowy 5 km

„Pogoń za Lisem”

 

I. ORGANIZATORZY

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Winnicy.
 2. Urząd Gminy Winnica
 3. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
 4. Oficjalny patronat nad biegiem sprawuje Nadleśnictwo Pułtusk.

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Winnica i okolic.
 3. Promocja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jako miejsca aktywnego spędzania czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 2 czerwca 2019 r.
 2. Bieg odbędzie się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębkowie, na terenie gminy Winnica.
 3. Start biegu nastąpi o godzinie 10.00. Szczegółowa trasa oraz położenie miejsca startu i mety znajduje się na stronie www.liderwinnica.pl

IV. DYSTANS

 1. Długość trasy biegu wynosi 5 km. Trasa nie jest atestowana.

V. POMIAR CZASU

 1. Podstawą klasyfikacji w biegu głównym będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) zwrotnych wsznurowywanych w buta. Transpondery będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z numerem startowym.
 2. Na linii mety będzie umiejscowiona tablica LED z bieżącym czasem wyścigu.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu biegu zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transponderów pomiarowych (chip) do punktu zwrotu przy mecie lub do biura zawodów. W przypadku nie oddania, zgubienia, zniszczenia chipa zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 20 zł.
 4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od strzału startera.
 5. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na mecie lub niezwrócenie transpondera pomiarowego (chipa) może spowodować dyskwalifikację.
 6. Zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu lub nie zmieścili się w limicie czasowym nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.
 7. Zawodników obowiązuje limit czasu 50 minut na ukończenie biegu.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu przełajowym „Pogoń za Lisem” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 3. Uwaga! Limit uczestników Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” wynosi 120 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” muszą zostać zweryfikowaniw Biurze Zawodów, które będzie się mieścić bezpośrednio przy starcie i mecie zawodów.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz na stronie www.liderwinnica.pl
 7. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu.
 8. Odbiór numerów startowych możliwy będzie wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 8.30 – 9.30.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane przez stronę www.chronotex.pl. Dokładny link będzie do znalezienia na stronie naszego partnera i na mediach społecznościowych Klubu Lider Winnica.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 31.05.2019r. poprzedzającego bieg. Po tym czasie dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 120 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.
 3.  Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wysłał formularz zgłoszeniowy i dokonał opłaty startowej.
 4. Każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
 • chip do pomiaru czasu ( do zwrotu na mecie )
 • napój oraz owoc na mecie
 • medal po ukończeniu całego cyklu.
 • posiłek regeneracyjny
 • koszulkę techniczną

 

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Dla osób niepełnoletnich (oraz wszystkich z rocznika 2001) udział w Biegu Przełajowym 5km „Pogoń za Lisem” jest bezpłatny.
 2. Dla pozostałych osób koszt udziału w biegu wynosi 20 zł.
 3. Opłatę startową uiszcza się za pośrednictwem usługi dostępnej na stronie internetowej zapisów www.chronotex.pl (przelew błyskawiczny), przelew tradycyjny, lub na miejscu w biurze zawodów.
 4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacje wiekowe:
 • „Młody Lis” oddzielna dla dziewcząt i chłopców do lat 18
  (także wszystkich z rocznika 2001)
 • K-20 / M-20 (rocznik 2000-1990)
 • K-30 / M-30 (rocznik 1989-1980)
 • K-40 / M-40 (rocznik 1979-1970)
 • K-50 / M-50 (rocznik 1969-1960)
 • K-60 / M-60 (rocznik 1959-1950)
 • Miejsca w klasyfikacji „open” nie dublują się z klasyfikacją „wiekową”.

 

 1. Klasyfikacja drużynowa
 • Drużyna musi składać się z czterech osób
 • w skład drużyny musi wchodzić, co najmniej jedna kobieta
 • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
 • Zgłoszenia uczestnictwa dokonują zawodnicy indywidualnie, podając jednobrzmiącą nazwę drużyny
 1. Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja „Mistrzostwa Gminy Winnica” oddzielna dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Winnica.

 

X. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu otrzymują puchary. Dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Za zajęcie miejsc I-III w kategorii: wiekowej, drużynowej i „Mistrzostwa Gminy Winnica” kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
 3. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal po biegu.
 4. Po biegu odbędzie się konkurs z nagrodami w formie quizu. W konkursie może wziąć udział każdy zawodnik.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, przeprowadzenia Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników biegów, do publikacji informacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Wszystkim zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty na konto do 20 maja, organizator zapewnia pełny pakiet startowy w skład, którego wejdzie koszulka treningowa (techniczna) w zadeklarowanym rozmiarze. Po upływie tego terminu, zawodnikom którzy dokonają zgłoszenia i opłaty startowej organizator zapewni koszulkę w rozmiarze, który będzie dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy.
 3. Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu i widocznym dla organizatorów.
 4. Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom oraz transponderów pomiarowych (chipów).
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 7. Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy

Zarząd klubu Lider Winnica