Regulamin

„Żółty Jesienny Lis”

bieg przełajowy na 10 km

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu przełajowego na 10 km „Żółty Jesienny Lis” jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica oraz Nadleśnictwo Pułtusk
 2. Oficjalna strona internetowa zawodów: www.liderwinnica.pl e-mail: liderwinnica@admin

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Winnica i okolic.
 3. Utrwalanie więzi rodzinnych i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 4. Promocja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jako miejsca aktywnego spędzania czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 16 października 2022 r.
 2. Bieg odbędzie się na terenie Leśnictwa Bulkowskiego w miejscowości Łachoń, na terenie gminy Winnica.
 3. Start biegu nastąpi o godzinie 11.00.
 4. Start Nordic Walking – marsz na 5,5 km o godzinie 11.05.
 5. Szczegółowa trasa biegu i marszu oraz położenie miejsca startu i mety znajduje się na stronie www.liderwinnica.pl.

IV. DYSTANS

 1. Długość trasy biegu głównego „Żółty Jesienny Lis” wynosi 10 km. Trasa nie jest atestowana.
 2. Długość trasy marszu Nordic Walking wynosi 5,5 km.

V. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany ręcznie.
 2. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi przyczepić sobie z przodu, w widocznym miejscu. Nie przyczepiony numer lub przyczepiony nieprawidłowo (w sposób niewidoczny) będzie oznaczał dyskwalifikację zawodnika.
 3. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut na ukończenie biegu oraz marszu Nordic Walking.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu przełajowym „Żółty Jesienny Lis” oraz marszu Nordic Walking może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończyła 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu/marszu tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 3. Uwaga! Limit uczestników biegu „Żółty Jesienny Lis” wynosi 100 osób, marszu Nordic Walking 30 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu „Żółty Jesienny Lis” lub marszu Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić bezpośrednio przy starcie i mecie zawodów.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu lub marszu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz na stronie www.liderwinnica.pl.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu/marszu.
 8. Odbiór numerów startowych możliwy będzie wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 09.30 – 10.30.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu „Żółty Jesienny Lis” oraz marszu Nordic Walking będą przyjmowane poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie chronotex.pl. Dokładny link do zapisów będzie do podany na stronie Klubu www.liderwinnica.pl oraz na stronie naszego partnera Chronotex.
 2. Każdy zawodnik musi podać:
  • datę urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • klub/drużyna (nieobowiązkowe).
 3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 13.10.2022 r. do godziny 23:59 (do czwartku poprzedzającego bieg). Po tym czasie dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 100 miejsc w biegu i 30 miejsc w marszu, zapisy zostaną zamknięte.
 4. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wysłał formularz zgłoszeniowy i dokonał opłaty startowej.
 5. Każdy uczestnik otrzymuje:
  • koszulkę w pakiecie startowym,
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  • gorący posiłek na mecie,
  • medal po ukończeniu biegu.

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Bieg „Żółty Jesienny Lis” oraz marsz Nordic Walking:
  • Koszt udziału w biegu/marszu wynosi 40 zł do dnia 13.10.2022 r.,
  • W dniu zawodów – 50 zł (gotówką) w Biurze Zawodów,
  • Osoby do lat 18 – udział bezpłatny.
 2. Opłatę startową uiszcza się za pośrednictwem usługi dostępnej na stronie internetowej zapisów www.chronotex.pl (przelew błyskawiczny), przelew tradycyjny, lub na miejscu w biurze zawodów.
 3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Każdy uczestnik otrzymuje:
  • numer startowy,
  • napój oraz owoc na mecie,
  • medal po ukończeniu biegu,
  • gorący posiłek regeneracyjny,
  • koszulkę.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe.
 2. Klasyfikacje wiekowe:
  • K-20 / M-20 (rocznik 1993-2006),
  • K-30 / M-30 (rocznik 1983-1992),
  • K-40 / M-40 (rocznik 1973-1982),
  • K-50 / M-50 (rocznik 1963-1972),
  • K-60 / M-60 (rocznik 1962 i starsi),
  • Miejsca w klasyfikacji „Open” nie dublują się z klasyfikacją wiekową.
 3. Klasyfikacja drużynowa:
  • Drużyna musi składać się z czterech osób.
  • W skład drużyny musi wchodzić co najmniej jedna kobieta.
  • W drużynie może wystartować więcej osób, zaś za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym jednej kobiety.
  • Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza.
  • W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
  • Zgłoszenia uczestnictwa dokonują zawodnicy indywidualnie, podając jedno brzmiącą nazwę drużyny w formularzu internetowym podczas rejestracji na bieg.
 4. „Mistrzostwa Gminy Winnica” oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Winnica.
 5. Najlepszy Leśnik dla pracowników Lasów Państwowych – oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn.
 6. Najstarszy zawodnik i zawodniczka – spośród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostaną nagrodzeni mężczyzna i kobieta najstarsi wiekiem.
 7. Podczas marszu Nordic Walking prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

X. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III we wszystkich klasyfikacjach kobiet i mężczyzn biegu oraz marszu otrzymują puchary.
 2. Najstarszy zawodnik i zawodniczka w biegu „Żółty Jesienny Lis” otrzymają statuetki.
 3. Każdy z uczestników biegu i marszu otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
 4. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” z siedzibą w Winnicy.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej „ Żółty Jesienny Lis” bieg crossowy na 10 km na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 6. Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
 9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 10. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkim zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty na konto do 03.10.2022 r, organizator zapewnia pełny pakiet startowy w skład, którego wejdzie koszulka treningowa (techniczna) w zadeklarowanym rozmiarze. Po upływie tego terminu, zawodnikom którzy dokonają zgłoszenia i opłaty startowej organizator zapewni koszulkę w rozmiarze, który będzie dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy.
 2. Wszystkich uczestników biegu przełajowego na 10 km „Żółty Jesienny Lis” oraz marszu Nordic Walking obowiązuje niniejszy regulamin.
 3. Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu i miejscu widocznym dla organizatorów.
 4. Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom.
 5. Organizator nie zapewnia szatni oraz nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone.
 7. Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
  • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator

LUKS Lider Winnica