Regulamin

„Żółty Jesienny Lis”

bieg crossowy na 10 km

Pobierz Regulamin w PDF

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Biegu Crossowego 10 km „Żółty Jesienny Lis” jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica oraz Nadleśnictwo Pułtusk.
 2. Oficjalna strona internetowa zawodów: liderwinnica.pl e-mail: liderwinnica@gmail.com

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Winnica i okolic.
 3. Utrwalanie więzi rodzinnych i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 4. Promocja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jako miejsca aktywnego spędzania czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 7 listopada 2021 r.
 2. Bieg odbędzie się na terenie Leśnictwa Bulkowskiego w miejscowości Łachoń, na terenie gminy Winnica.
 3. Start biegu nastąpi o godzinie 11.00. Szczegółowa trasa oraz położenie miejsca startu i mety znajduje się na stronie liderwinnica.pl.

IV. DYSTANS

 1. Długość trasy biegu wynosi 10 km. Trasa nie jest atestowana.

V. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany ręcznie.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut na ukończenie biegu.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu crossowym „Żółty Jesienny Lis” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończyła 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 3. Uwaga! Limit uczestników Biegu Crossowego 10 km „Żółty Jesienny Lis” wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Crossowym 10 km „Żółty Jesienny Lis” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić bezpośrednio przy starcie i mecie zawodów.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz na stronie www.liderwinnica.pl.
 7. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu.
 8. Odbiór numerów startowych możliwy będzie wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 09.30 – 10.30.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie chronotex.pl. Dokładny link do zapisów będzie do podany na stronie Klubu www.liderwinnica.pl oraz na stronie naszego partnera Chronotex.
 2. Każdy zawodnik musi podać:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • klub/drużyna (nieobowiązkowe).
 1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do czwartku poprzedzającego bieg (30 września). Po tym czasie dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 100 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wysłał formularz zgłoszeniowy i dokonał opłaty startowej.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
 • gorący posiłek na mecie,
 • medal po ukończeniu biegu.

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Koszt udziału w biegu wynosi 30 zł.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacja drużynowa:
 3. Drużyna musi składać się z czterech osób. W skład drużyny musi wchodzić, co najmniej jedna kobieta. W drużynie może wystartować więcej osób, zaś za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
 4. Zgłoszenia uczestnictwa dokonują zawodnicy indywidualnie, podając jednobrzmiącą nazwę drużyny.
 5. „Mistrzostwa Gminy Winnica” oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Winnica.
 6. Najlepszy Leśnik dla pracowników Lasów Państwowych – oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn.

X. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III we wszystkich klasyfikacjach kobiet i mężczyzn biegu otrzymują puchary.
 2. Kategoria dodatkowa najstarszy zawodnik i zawodniczka.
 3. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal po biegu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” z siedzibą w Winnicy.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej „ Żółty Jesienny Lis” bieg crossowy na 10 km na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 6. Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
 9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 10. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu Crossowego 10 km „Żółty Jesienny Lis” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu i miejscu widocznym dla organizatorów.
 3. Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone.
 6. Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 8. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator
LUKS Lider Winnica