Regulamin – Żółty Jesienny Lis 2019

Regulamin

„Żółty Jesienny Lis”

bieg crossowy na 10 km

I .ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Biegu Crossowego 10 km „Żółty Jesienny Lis” jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica oraz Nadleśnictwo Pułtusk
 2. Oficjalna strona internetowa zawodów: www.liderwinnica.pl
  e-mail: liderwinnica@gmail.com

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Winnica i okolic.
 3. Utrwalanie więzi rodzinnych i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 4. Promocja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jako miejsca aktywnego spędzania czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 20 października 2019 r.
 2. Bieg odbędzie się na terenie Leśnictwa Bulkowskiego w miejscowości Łachoń, na terenie gminy Winnica.
 3. Start biegu nastąpi o godzinie 11.00. Szczegółowa trasa oraz położenie miejsca startu i mety znajduje się na stronie www.liderwinnica.pl.

IV. DYSTANS

 1. Długość trasy biegu wynosi 10 km. Trasa nie jest atestowana.

V. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany ręcznie.
 2. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut na ukończenie biegu.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu crossowym „Żółty Jesienny Lis” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 3. Uwaga! Limit uczestników Biegu Crossowego 10 km „Żółty Jesienny Lis” wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Crossowym 10 km „Żółty Jesienny Lis” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić bezpośrednio przy starcie i mecie zawodów.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz na stronie www.liderwinnica.pl (pobierz oświadczenie).
 7. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu.
 8. Odbiór numerów startowych możliwy będzie wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 9.30 – 10.30.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie „Żółty Jesienny Lis” – zapisy
 2. Każdy zawodnik musi podać:
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • klub/drużyna (nieobowiązkowe)
 1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do czwartku poprzedzającego bieg (17 października). Po tym czasie dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 70 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wysłał formularz zgłoszeniowy i dokonał opłatę startową.
 3. Każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
 • gorący posiłek na mecie,
 • medal po ukończeniu biegu,

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Koszt udziału w biegu wynosi 20 zł.
 2. Opłaty za bieg należy  dokonywać przelewem na konto organizatora:
  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Winnica
  ul. Pułtuska 19A
  06-120 Winnica
  nr konta: 16 8226 0008 2002 2000 0958 0001
  W tytule przelewu proszę wpisać: Żółty jesienny Lis”, imię i nazwisko.Opłaty można dokonać również w biurze zawodów przed biegiem o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zapisanych i opłaconych zawodników.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Będą prowadzone dodatkowe klasyfikacje:
  – „Mistrzostwa Gminy Winnica” oddzielna dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Winnica;
  – Najlepszy Leśnik

X. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu otrzymują puchary.
 2. Klasyfikacje dodatkowe: Mistrzostwa Gminy Winnica, Najlepszy Leśnik otrzymają puchary.
 3. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal po biegu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wyrażając zgodę na start zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak również do celów marketingowych Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 2. Organizator po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie je wykorzystywać w celach związanych z organizacją i promocją imprezy.
 3. Uczestnik w oświadczeniu udziela również zgody na wykorzystanie wizerunku. Zdjęcia wykonane w trakcie imprezy mogą posłużyć Organizatorom do celów promocyjnych i reklamowych.
 4. Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się praw autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu Crossowego 10 km „Żółty Jesienny Lis” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu i miejscu widocznym dla organizatorów.
 3. Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone.
 6. Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator

LUKS Lider Winnica