Regulamin – Pogoń za Lisem

REGULAMIN

Biegu Przełajowego 5km

„Pogoń za Lisem”

 

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica.

Strona: http://liderwinnica.pl/pogon-za-lisem-2018/     e-mail: liderwinnica@gmail.com

2. Oficjalny patronat nad biegiem sprawuje Nadleśnictwo Pułtusk.

II. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Winnica i okolic.

3. Promocja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jako miejsca aktywnego spędzania czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 3 czerwca 2018 r.

2. Bieg odbędzie się w lesie w Rębkowie,  na terenie gminy Winnica.

3. Start biegu nastąpi o godzinie 10.00. Szczegółowa trasa oraz położenie miejsca startu i mety znajduje się na stronie www.liderwinnica.pl

IV. DYSTANS

1. Długość trasy biegu wynosi  5 km. Trasa nie jest atestowana.

V. POMIAR CZASU

1.      Podstawą klasyfikacji w biegu głównym będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) zwrotnych wsznurowywanych w buta. Transpondery będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z numerem startowym.

2.       Na linii mety będzie umiejscowiona tablica LED z bieżącym czasem wyścigu.

3.       Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić transponder pomiarowy (chip) do punktu zwrotu przy mecie lub do biura zawodów. Niezwrócenie bądź zniszczenie chipu wiążę się z opłatą w kwocie 20 zł.

4.      Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od strzału startera.

5.      Brak przekroczenia przez zawodnika na mecie lub niezwrócenie transpondera pomiarowego (chipa) może spowodować dyskwalifikację.

6.      Zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu lub nie zmieścili się w limicie czasowym nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.

7.      Zawodników obowiązuje limit czasu 50 minut na ukończenie biegu.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu przełajowym „Pogoń za Lisem” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

3. Uwaga! Limit uczestników Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić bezpośrednio przy starcie i mecie zawodów.

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie formularza z danymi zawodnika zawierającego zaświadczenie o braków przeciwskazań do udziału w zawodach.

7. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu.

8. Odbiór numerów startowych możliwy będzie wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 8.30 – 9.30.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane  poprzez wysłanie swoich danych za pomocą formularza na stronie:  ZAPISY

Każdy zawodnik musi podać:

·        imię i nazwisko

·        data urodzenia

·        adres zamieszkania

·        numer telefonu

·        adres e-mail

·        klub/drużyna (nieobowiązkowe)

 

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30.05.2018r. poprzedzającego bieg. Po tym czasie

dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego

wyczerpania limitu 150 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.

Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wysłał formularz zgłoszeniowy i dokonał opłatę startową.

 

3. Każdy uczestnik otrzymuje:

·        numer startowy wraz z czterema agrafkami,

·        chip do pomiaru czasu

·        napój oraz owoc na mecie

·        medal  po ukończeniu całego cyklu.

·        posiłek regeneracyjny

·        gadżet niespodzianka

VIII. OPŁATA STARTOWA

1.      Dla osób niepełnoletnich (oraz wszystkich z rocznika 2000) udział w Biegu Przełajowy 5km „Pogoń za Lisem” jest bezpłatny.

2.      Dla pozostałych osób koszt udziału w biegu wynosi  20 zł.

3.      Opłatę startową uiszcza się za pośrednictwem usługi dostępnej na stronie internetowej zapisów www.chronotex.pl (przelew błyskawiczny), przelew tradycyjny, lub na miejscu w biurze zawodów.

4.      Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

IX. KLASYFIKACJE

1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

2. Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja „Młody Lis” oddzielna dla dziewcząt i chłopców do lat 18 (także wszystkich z rocznika 1999).

3. Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja „Mistrzostwa Gminy Winnica” oddzielna dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Winnica.

X. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu otrzymują puchary. Dodatkowo otrzymają nagrody w postaci bonu do sklepu Decathlon.

2. Za zajęcie miejsc I-III w kategorii „Młody Lis” dziewcząt i chłopców zawodnicy otrzymają puchary.

3. Za zajęcie miejsc I-III w kategorii „Mistrzostw Gminy Winnica” kobiet i mężczyzn otrzymują puchary

4. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal po biegu.

5. Po biegu odbędzie się konkurs z nagrodami w formie quizu. W konkursie może wziąć udział każdy zawodnik.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, przeprowadzenia Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.

2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników biegów, do publikacji informacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu i widocznym dla organizatorów.

3. Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

6. Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

·        Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

·        Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy

Zarząd klubu Lider Winnica