Regulamin – Pogoń za Lisem 2020

REGULAMIN

IV Winnicka Olimpiada Rodzinna – Bieg Przełajowy 5 km

„Pogoń za Lisem”

 

I. ORGANIZATORZY

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Winnicy.
 2. Urząd Gminy Winnica
 3. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu
 4. Oficjalny patronat nad biegiem sprawuje Nadleśnictwo Pułtusk.

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Winnica i okolic.
 3. Promocja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jako miejsca aktywnego spędzania czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 27 września 2020 r.
 2. Bieg odbędzie się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębkowie, na terenie gminy Winnica.
 3. Start biegów towarzyszących:
  • godz. 10:20 Start 800 m
  • godz. 10:30 Start 600 m
  • godz. 10:40 Start 400 m
  • godz. 10:50 Start 200 m
 4. Start biegu głównego na 5 km nastąpi o godzinie 12.00. Szczegółowa trasa oraz położenie miejsca startu i mety znajduje się na stronie www.liderwinnica.pl

IV. DYSTANS

 1. Bieg główny: „Pogoń za Lisem” długość trasy biegu wynosi 5 km. Trasa nie jest atestowana.
 2. Biegi towarzyszące „Mini Pogoń za Lisem”:
  • Bieg malucha – 200 m (trasę można pokonać z rodzicem)
  • Bieg dla dzieci kat. rocznik 2011-2012 – 400 m
  • Bieg dla dzieci kat. rocznik 2007-2010 – 600 m
  • Bieg dla dzieci kat. rocznik 2005-2006 – 800 m
 3. Dzieci i młodzież obowiązują zapisy w dniu zawodów w godz. 9.00-10.00
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku startu w danej kategorii mniej niż 5 uczestników.

V. POMIAR CZASU

 1. Podstawą klasyfikacji w biegu głównym będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) zwrotnych wsznurowywanych w buta. Transpondery będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z numerem startowym.
 2. Na linii mety będzie umiejscowiona tablica LED z bieżącym czasem wyścigu.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu biegu zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transponderów pomiarowych (chip) do punktu zwrotu przy mecie lub do biura zawodów. W przypadku nie oddania, zgubienia, zniszczenia chipa zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 20 zł.
 4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od strzału startera.
 5. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na mecie lub niezwrócenie transpondera pomiarowego (chipa) może spowodować dyskwalifikację.
 6. Zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu lub nie zmieścili się w limicie czasowym nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.
 7. Zawodników obowiązuje limit czasu 50 minut na ukończenie biegu.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu przełajowym „Pogoń za Lisem” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 3. Uwaga! Limit uczestników Biegu Przełajowego 5 km „Pogoń za Lisem” wynosi 100 osób, natomiast biegów towarzyszących 120 osób na wszystkie biegi. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Przełajowego 5 km „Pogoń za Lisem” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić bezpośrednio przy starcie i mecie zawodów.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz na stronie www.liderwinnica.pl
 7. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu.
 8. Odbiór numerów startowych możliwy będzie wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 10.30 – 11.30.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane przez stronę www.chronotex.pl. Dokładny link będzie do znalezienia na stronie naszego partnera i na mediach społecznościowych Klubu Lider Winnica.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 24.09.2020 r. poprzedzającego bieg. Po tym czasie dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 100 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wysłał formularz zgłoszeniowy i dokonał opłaty startowej.
 4. Każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
 • chip do pomiaru czasu (do zwrotu na mecie),
 • napój oraz owoc na mecie,
 • medal po ukończeniu biegu,
 • posiłek regeneracyjny,
 • gadżet niespodzianka.

 

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. „Pogoń za Lisem” na dystansie 5 km:
  • koszt udziału w biegu wynosi 30 zł do dnia 24.09.2020
  • 40 zł (gotówką) w dniu zawodów w biurze zawodów.
 2. Dla osób niepełnoletnich (oraz wszystkich z rocznika 2001) udział w Biegu Przełajowym 5km „Pogoń za Lisem” jest bezpłatny.
 3. Biegi towarzyszące – bezpłatnie.
 4. Opłatę startową uiszcza się za pośrednictwem usługi dostępnej na stronie internetowej zapisów www.chronotex.pl (przelew błyskawiczny), przelew tradycyjny, lub na miejscu w biurze zawodów.
 5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacje wiekowe:
 • K/M „Młody Lis” (rocznik 2005-2001)
 • K-20 / M-20 (rocznik 2000-1991)
 • K-30 / M-30 (rocznik 1990-1981)
 • K-40 / M-40 (rocznik 1980-1971)
 • K-50 / M-50 (rocznik 1970-1961)
 • K-60 / M-60 (rocznik 1960-1951)
 • K-70/ M- 70 (rocznik 1950 i starsi)
 • Miejsca w klasyfikacji „open” nie dublują się z klasyfikacją „wiekową”.

 

 1. Klasyfikacja drużynowa
 • Drużyna musi składać się z czterech osób
 • w skład drużyny musi wchodzić, co najmniej jedna kobieta
 • w drużynie może wystartować więcej osób, zaś za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
 • Zgłoszenia uczestnictwa dokonują zawodnicy indywidualnie, podając jednobrzmiącą nazwę drużyny
 1. Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja „Mistrzostwa Gminy Winnica” oddzielna dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Winnica.
 2. Klasyfikacja Najlepszy Leśnik

 

X. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego oraz biegów towarzyszących otrzymują puchary.
 2. Za zajęcie miejsc I-III w kategorii: wiekowej, drużynowej, najlepszy Leśnik i „Mistrzostwa Gminy Winnica” kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
 3. Najstarszy uczestnik biegu głównego otrzyma statuetkę
 4. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal po biegu.
 5. Puchar dla NAJLICZNIEJSZEJ drużyny w biegu głównym „Pogoń za Lisem” na dystansie 5 km.
 6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
  • administratorem Twoich danych osobowych jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” z siedzibą w Winnicy.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „IV Winnicka Olimpiada Rodzina” – Bieg przełajowy 5 km „Pogoń za Lisem” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
  • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  • masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu Przełajowego 5km „Pogoń za Lisem” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu i widocznym dla organizatorów.
 3. Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom oraz transponderów pomiarowych (chipów).
 4. Organizator nie zapewnia szatni oraz nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 6. Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizatorzy

Zarząd klubu Lider Winnica