REGULAMIN

VI Winnicka Olimpiada Rodzinna
Bieg Przełajowy na 5 km
„Pogoń za Lisem”

 

I. ORGANIZATORZY

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w Winnicy.
 2. Oficjalny patronat nad biegiem sprawuje Nadleśnictwo Pułtusk oraz Urząd Gminy Winnica.
 3. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Winnica i okolic.
 3. Promocja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Pułtusk jako miejsca aktywnego spędzania czasu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 29 maja 2022 r.
 2. Bieg odbędzie się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rębkowie, na terenie gminy Winnica.
 3. Start biegów towarzyszących dla dzieci „Mini Pogoń za Lisem”:
  • 10:20 – bieg na 800 m (rocznik 2007-2008),
  • 10:30 – bieg na 600 m (rocznik 2009-2011),
  • 10:40 – bieg na 400 m (rocznik 2012-2014),
  • 10:50 – bieg na 200 m (rocznik 2015 i młodsi),
 4. Start biegu głównego na 5 km nastąpi o godzinie 12.00.
 5. Start Nordic Walking – marsz na 4,2 km nastąpi o godzinie 12.05.

Szczegółowa trasa oraz położenie miejsca startu i mety znajduje się na stronie liderwinnica.pl.

IV. DYSTANS

 1. Bieg główny „Pogoń za Lisem” długość trasy biegu wynosi 5 km. Trasa nie jest atestowana.
 2. Marsz Nordic Walking długość trasy wynosi 4,2 km.
 3. Biegi towarzyszące dla dzieci „Mini Pogoń za Lisem”:
  • Bieg malucha – 200 m (trasę można pokonać z rodzicem),
  • Bieg dla dzieci kat. rocznik 2012-2014 – 400 m,
  • Bieg dla dzieci kat. rocznik 2009-2011 – 600 m,
  • Bieg dla dzieci kat. rocznik 2007-2008 – 800 m,
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku startu w danej kategorii mniej niż 5 uczestników.

V. POMIAR CZASU

 1. Podstawą klasyfikacji w biegu głównym oraz marszu Nordic Walking będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) zwrotnych wsznurowywanych w buta. Transpondery będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z numerem startowym.
 2. Na linii mety będzie umiejscowiona tablica LED z bieżącym czasem wyścigu.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu biegu zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transponderów pomiarowych (chip) do punktu zwrotu przy mecie lub do biura zawodów. W przypadku nie oddania, zgubienia, zniszczenia chipa zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 50 zł.
 4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu netto, liczonego od strzału startera.
 5. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na mecie lub niezwrócenie transpondera pomiarowego (chipa) może spowodować dyskwalifikację. Chip musi być wsznurowany/przyczepiony do buta. Umieszczenie chipa w innym miejscu (np. w ręku, w kieszeni) może spowodować brak prawidłowego odczytu czasu i w konsekwencji dyskwalifikację. Odpowiedzialność za prawidłowe umieszczenie chipa ponosi zawodnik.
 6. Zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu (lub marszu Nordic Walking) lub nie zmieścili się w limicie czasowym nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej.
 7. Zawodników obowiązuje limit czasu 50 minut na ukończenie biegu.
 8. Zawodników obowiązuje limit czasu 60 minut na ukończenie marszu Nordic Walking.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu przełajowym „Pogoń za Lisem” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 15 lat.
 2. W marszu Nordic Walking może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 lat.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 4. Uwaga! Limit uczestników Biegu Przełajowego na 5 km „Pogoń za Lisem” wynosi 200 osób, marszu Nordic Walking 30 osób, natomiast biegów towarzyszących dla dzieci „Mini Pogoń za Lisem” 120 osób na wszystkie biegi. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Przełajowym na 5 km „Pogoń za Lisem” lub marszu Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić bezpośrednio przy starcie i mecie zawodów.
 6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu lub marszu Nordic Walking będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu/marszu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz na stronie www.liderwinnica.pl.
 8. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu (marszu Nordic Walking).
 9. Odbiór numerów startowych możliwy będzie wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 10.30 – 11.30.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu głównego i marszu Nordic Walking będą przyjmowane poprzez wysłanie swoich danych za pomocą formularza na stronie chronotex.pl. Dokładny link do zapisów będzie do podany na stronie Klubu www.liderwinnica.pl oraz na stronie naszego partnera Chronotex.

Każdy zawodnik podczas rejestracji musi podać:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • klub/drużyna (obowiązkowo tylko w przypadku klasyfikacji drużynowej).

 

 1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 26.05.2022 r. do godziny 23:59. Po tym czasie dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 200 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wysłał formularz zgłoszeniowy i dokonał opłaty startowej.
 3. Zgłoszenia do biegów dzieci „Mini Pogoń za Lisem” będą przyjmowane w dniu biegu w Biurze Zawodów od godz. 9.00 do 10.00.

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. „Pogoń za Lisem” na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking:
  • koszt udziału w biegu wynosi 40 zł do dnia 26.05.2022 r.,
  • 50 zł (gotówką) w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
  • Osoby do lat 18 – udział bezpłatny.
 2. Biegi towarzyszące dzieci „Mini Pogoń za Lisem” – bezpłatnie.
 3. Opłatę startową uiszcza się za pośrednictwem usługi dostępnej na stronie internetowej zapisów www.chronotex.pl (przelew błyskawiczny), przelew tradycyjny, lub na miejscu w biurze zawodów.
 4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 5. Każdy uczestnik otrzymuje:
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami,
  • chip do pomiaru czasu (do zwrotu na mecie),
  • napój oraz owoc na mecie,
  • medal po ukończeniu biegu,
  • posiłek regeneracyjny,
  • koszulkę.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe.
 2. Klasyfikacje wiekowe:
  • K/M „Młody Lis” (rocznik 2003-2007)
  • K-20 / M-20 (rocznik 1993-2002)
  • K-30 / M-30 (rocznik 1983-1992)
  • K-40 / M-40 (rocznik 1973-1982)
  • K-50 / M-50 (rocznik 1963-1972)
  • K-60 / M-60 (rocznik 1953-1962)
  • K-70 / M-70 (rocznik 1952-i starsi)
  • Miejsca w klasyfikacji „Open” nie dublują się z klasyfikacją „wiekową”.
 3. Klasyfikacja drużynowa:
  • Drużyna musi składać się z co najmniej czterech osób.
  • W skład drużyny musi wchodzić, co najmniej jedna kobieta.
  • W drużynie może wystartować więcej osób, zaś za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
  • Zgłoszenia uczestnictwa dokonują zawodnicy indywidualnie, podając jednobrzmiącą nazwę drużyny.
 4. Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja „Mistrzostwa Gminy Winnica” oddzielna dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Winnica.
 5. Będzie prowadzona klasyfikacja Najlepszy Leśnik dla pracowników Lasów Państwowych.
 6. Podczas marszu Nordic Walking prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

X. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego, marszu Nordic Walking oraz biegów towarzyszących otrzymują puchary.
 2. Za zajęcie miejsc I-III w kategorii: wiekowej, drużynowej, Najlepszy Leśnik i „Mistrzostwa Gminy Winnica” kobiet i mężczyzn otrzymają puchary.
 3. Najstarszy uczestnik biegu głównego otrzyma statuetkę.
 4. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal po biegu.
 5. Puchar dla NAJLICZNIEJSZEJ drużyny w biegu głównym „Pogoń za Lisem” na dystansie 5 km.
 6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” z siedzibą w Winnicy.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „IV Winnicka Olimpiada Rodzina” – Bieg przełajowy 5 km „Pogoń za Lisem” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 6. Masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
 9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 10. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu Przełajowego na 5 km „Pogoń za Lisem” oraz marszu Nordic Walking obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Wszystkim zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty na konto do 15 maja, organizator zapewnia pełny pakiet startowy w skład, którego wejdzie koszulka treningowa (techniczna) w zadeklarowanym rozmiarze. Po upływie tego terminu, zawodnikom którzy dokonają zgłoszenia i opłaty startowej organizator zapewni koszulkę w rozmiarze, który będzie dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy.
 3. Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu i widocznym dla organizatorów.
 4. Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom oraz transponderów pomiarowych (chipów).
 5. Organizator nie zapewnia szatni oraz nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 7. Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
  • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator
Zarząd klubu
LUKS Lider Winnica