BADMINTON – ZASADY GRY

Zasady gry
Gminny turniej badmintona w Winnicy
Winnica, 10.03.2019

I. Punktacja
1. Mecz trwa do dwóch wygranych setów.
2. Seta wygrywa osoba, która pierwsza zdobywa 11 (21) punktów.
3. W przypadku wyniku 10:10 (20:20) wygrywa osoba, która zdobywa przewagę
dwóch punktów.
4. W przypadku wyniku 19:19 (29:29) wygrywa osoba, która zdobędzie 20. (30.)
punkt.
a) Strona wygrywająca seta serwuje jako pierwsza.
II. Serw
1. Przy prawidłowym serwisie:
a) trzonek rakiety serwującego podczas odbicia lotki jest skierowany w dół;
b) w momencie odbicia rakietą serwującego cała lotka jest poniżej jego talii. Talię
określa się jako domyślną linię wokół ciała na poziomie najniższej części
dolnego żebra;
c) żadna ze stron nie powoduje nieuzasadnionego opóźnienia w serwowaniu,
gdy serwujący i odbierający są gotowi do serwu;
d) serwujący i odbierający stoją na przeciwległych polach serwisowych po
przekątnej bez dotykania linii ograniczających te pola;
e) Obie stopy serwującego dotykają podłoża od początku serwu do jego
wykonania;
f) rakieta serwującego uderza najpierw w podstawę (czubek) lotki;
g) ruch rakiety serwującego odbywa się do przodu od początku serwu do jego
wykonania;
h) tor lotu lotki jest skierowany do góry od rakiety serwującego, przechodzi
ponad siatką tak, aby bez przeszkód upadła na pole serwisowe odbierającego
(tzn. na lub wewnątrz linii ograniczających).
2. Rozpoczęty serw jest wykonany, gdy lotka jest odbita rakietą serwującego lub
serwujący próbując zaserwować nie trafia w lotkę.
3. Serwujący nie serwuje dopóki odbierający nie jest gotowy.
4. Gdy serwujący ma 0 lub parzystą liczbę punktów serwuje ze swojego prawego
pola serwisowego. Jeżeli serwujący ma nieparzystą liczbę punktów serwuje z
lewego pola serwisowego.
5. Serwuje osoba, która zdobyła ostatni punkt.
6. Serw jest nieprawidłowy gdy zaserwowana lotka:
a) zaczepia się na siatce i pozostaje zawieszona na jej górnym brzegu;
b) po przelocie nad siatką zaczepia się na niej.
III. Początek meczu
1. Przed rozpoczęciem meczu sędzia przeprowadza losowanie. Zawodnik, który
wygra losowanie decyduje w jednej z dwóch możliwości:
a) Wybiera czy serwuje lub odbiera.
b) Wybiera połowę boiska, na której zacznie mecz.
2. Zawodnik przegrywający losowanie decyduje w pozostałej opcji.
IV. Zmiana stron boiska
1. Zawodnicy zmieniają strony boiska:
a) po zakończeniu pierwszego seta;
b) po zakończeniu drugiego seta;
c) w trzecim secie gdy pierwsza osoba zdobędzie 6. punkt.
2. Jeżeli nie zmieniono stron boiska dokonuje się tego tak szybko, jak tylko pomyłka
zostaje odkryta i lotka nie jest w grze. Aktualny wynik pozostaje.
V. Błędy
1. Błędem jest, gdy lotka jest w grze i:
a) upada poza liniami ograniczającymi boisko;
b) przelatuje przez lub pod siatką;
c) nie przelatuje ponad siatką;
d) dotyka sufitu lub ścian;
e) dotyka zawodnika lub jego ubioru;
f) dotyka każdego innego przedmiotu lub osoby spoza boiska;
g) zostaje złapana i przytrzymana na rakiecie a następnie rzucona podczas
wykonywania uderzenia;
h) zostaje odbita kolejno dwukrotnie przez tego samego zawodnika. Jednakże
lotka odbita głowicą i polem naciągu rakiety jednym uderzeniem nie jest
błędem.
2. Błędem jest, gdy w grze zawodnik:
a) dotyka siatki lub słupków rakietą, ciałem lub ubiorem;
b) wkracza na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem ponad siatką z wyjątkiem,
kiedy uderzający podąża za lotką rakietą ponad siatką podczas uderzenia po
odbiciu lotki po swojej stronie siatki;
c) przeszkadza przeciwnikowi tzn. uniemożliwia mu prawidłowe uderzenie lotki
przelatującej nad siatką;
d) rozmyślnie rozprasza przeciwnika krzycząc lub gestykulując.
VI. Powtórzenia
1. Powtórzenie jest ogłaszane przez sędziego prowadzącego.
2. Powtórzenie jest, jeżeli:
a) serwujący serwuje zanim odbierający jest gotowy;
b) podczas serwu odbierający i serwujący równocześnie popełniają błąd;
c) podczas gry lotka rozpada się i jej podstawa zupełnie oddziela się od reszty;
d) sędzia prowadzący uznaje, że gra jest zakłócona albo zawodnik strony
przeciwnej jest rozpraszany;
e) sędzia prowadzący nie może zdecydować, czy lotka wpadła w boisko, czy na
aut;
f) zachodzi zdarzenie nieprzewidziane lub przypadkowe.
3. Po ogłoszeniu powtórzenia gra od ostatniego serwu nie liczy się a serwując
serwuje ponownie.
VII. Przerwy
1. Przerwy w meczu mogą być nie dłuższe niż 120 sekund pomiędzy pierwszym i
drugim setem oraz pomiędzy drugim a trzecim.
VIII. Wstrzymanie gry
1. Gdy zachodzą okoliczności niezależne od zawodników sędzia prowadzący może
wstrzymać grę na taki czas, jaki uważa za stosowny.
2. W specjalnych okolicznościach sędzia główny może poinstruować sędziego
prowadzącego aby wstrzymać grę.
3. Jeżeli gra jest wstrzymana aktualny wynik pozostaje a grę wznawia się od tego
miejsca.
IX. Opóźnienia w grze
1. Aby uniemożliwić zawodnikowi odzyskanie siły lub oddechu, albo otrzymanie
porady gra nie może być opóźniana pod żadnym pozorem.
2. Sędzia prowadzący jest jedynym orzekającym o opóźnieniach w grze.
X. Wykroczenia
1. Zawodnik nie może:
a) opuszczać boiska podczas meczu bez zezwolenia sędziego prowadzącego
oprócz przerw;
b) rozmyślnie opóźniać lub wstrzymywać grę;
c) rozmyślnie modyfikować albo uszkadzać lotkę w celu zmiany jej szybkości
lub lotu;
d) zachowywać się obraźliwie;
e) popełniać wykroczeń nie przewidzianych przez przepisy gry w badmintona.
XI. Postępowanie w razie wykroczeń
1. Sędzia prowadzący w razie łamania przepisów:
a) udziela ostrzeżenia zawodnikowi popełniającemu wykroczenie;
b) ogłasza błąd (strata punktu), jeżeli wcześniej strona była ostrzeżona. Dwa
takie błędy jednego zawodnika uznaje się za wykroczenie uporczywe;
c) w razie uporczywych lub złośliwych wykroczeń albo łamaniu przepisu ogłasza
błąd zawodnika popełniającego wykroczenie oraz natychmiast zgłasza to
sędziemu głównemu, który ma prawo dyskwalifikacji.
XII. Sędziowie
1. Sędzia główny jest całkowicie odpowiedzialny za turniej lub zawody, których
częścią jest mecz.
2. Sędzia prowadzący może być wyznaczony przez sędziego głównego spośród
zawodników biorących udział w turnieju.
3. Sędzia prowadzący, jeżeli jest wyznaczony, odpowiada za pojedynczy mecz,
boisko i jego bezpośrednie otoczenie.
4. Sędzia prowadzący podlega sędziemu głównemu.
Organizator
LUKS „Lider” Winnica