10

Miło jest nam poinformować że otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizacje zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu „Umiem Pływać”. Dziękujemy !!!!

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Główne cele programu:

upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

„Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *